Οι δεσμοί της Αναλογίας – Οράτε την Αλήθεια!

Ο κάλλιστος όμως δεσμός είναι της αναλογίας, επειδή κάνει τον εαυτόν του και τα συνδεόμενα ένα (Πλάτων – Τίμαιος)

Η εικόνα ίσως περιέχει: 2 άτομα

Οι κατά Πλάτωνα Αρετές της Πόλεως , τα Μέρη της Ψυχής και η περί Δικαιοσύνης Πλατωνική Αντίληψη


Στο έργο του Πολιτεία, και ειδικότερα στο χωρίο 425c-445e, ο Πλάτων παρομοιάζει την ψυχή του ανθρώπου με μία πόλη. Αποπειράται να αναλύσει τα της ψυχής ερευνώντας τα της πόλεως. Όπως οι σύγχρονοι επιστήμονες για να μελετήσουν τους μικροοργανισμούς τους μεγεθύνουν με την βοήθεια μικροσκοπίων, ομοίως και ο Πλάτων μεγεθύνει την ανθρώπινη ψυχή μέχρι το μέγεθος της πόλεως, παρατηρεί και εξάγει συμπεράσματα. Το ζητούμενο της έρευνάς του είναι η δικαιοσύνη. Αφού αντλήσει τα συμπεράσματά του από την παρατήρηση της πόλεως, τα επεκτείνει και στον άνθρωπο. Γράφει χαρακτηριστικά: «…αν δοκιμάζαμε να ανιχνεύσουμε την δικαιοσύνη πρώτα σε κάποιο μεγαλύτερο πράγμα, ανάμεσα σ’ αυτά που την κατέχουν, θα μας ήταν έπειτα ευκολότερο να δούμε ποια είναι η φύση της μέσα σε ένα άτομο. Και σκεφθήκαμε ότι ένα τέτοιο πράγμα είναι η πόλη… [1]».

Το πρώτο ερώτημα που δημιουργείται είναι αν αυτή η μέθοδος είναι αυθαίρετη ή έχει λογική βάση. Εάν, για παράδειγμα, ένας βιολόγος ήθελε να μελετήσει τον τρόπο αντιδράσεως της μέλισσας σε κάποιες συνθήκες, άραγε θα παρατηρούσε το πώς συμπεριφέρεται ένα σμήνος μελισσών; Ίσως δεν θα ήταν παράλογο, εάν σκεφθεί κανείς ορισμένα πρόχειρα παραδείγματα ομοιότητας στις αντιδράσεις: μία μέλισσα στο ψύχος συστέλλεται και περιορίζει τις κινήσεις της· το ίδιο και το σμήνος. Μία μέλισσα δεν επιτίθεται στον άνθρωπο εκτός εάν απειληθεί· το ίδιο και το σμήνος. Άρα, ίσως παρατηρώντας κανείς το μελίσσι θα μπορούσε να εξάγει συμπεράσματα και για τον τρόπο αντιδράσεως των μεμονωμένων μελισσών. Δεν μπορούμε να είμαστε κατηγορηματικοί, αλλά ίσως κάτι παρόμοιο να είχε κατά νου και ο Πλάτων επιχειρώντας την εφαρμογή αυτής της μεθόδου. Πάντως, θεωρείται ο πρώτος φιλόσοφος που αναφέρθηκε στην σχέση της ανθρώπινης ψυχολογίας με την διαμόρφωση του κράτους[2].

Το κράτος, η Πολιτεία κατά τον Πλάτωνα, είναι ο τρόπος με τον οποίο οργανώνεται ένα κοινωνικό σύνολο ανθρώπων. Είναι πολύ φυσικό η ψυχολογία των ανθρώπων να επηρεάζει αυτό το σύστημα οργανώσεως που λέγεται κράτος. Όμως η ψυχολογία των ανθρώπων προηγείται και διαμορφώνει τα φαινόμενα που παρατηρούνται στο κράτος. Ο Πλάτωνας προτάσσει το τι συμβαίνει στο κράτος για να εξηγήσει στη συνέχεια τί συμβαίνει στην ανθρώπινη ψυχή. Αυτό το κάνει μάλλον για παιδαγωγικούς λόγους[3]. Μπορεί όμως και επιχειρεί αυτόν τον παραλληλισμό επειδή ακριβώς η ιδανική του πολιτεία είνα κατασκευασμένη σύμφωνα με τα πρότυπα της ψυχής. Η εσωτερική τριμερής δομή του ανθρώπου αποτέλεσε το αίτιο για την τριμερή δομή της πολιτείας που σχεδίασε ο Πλάτων[4]. δηλαδή, αφού έπλασε την πόλη «κατ’ εικόνα και ομοίωσιν» της ανθρωπίνης ψυχής, μας δείχνει τι συμβαίνει σε αυτήν την πόλη για να κατανοήσουμε καλύτερα τί συμβαίνει στην ανθρώπινη ψυχή.

Αρχίζει λοιπόν την αναζήτηση της δικαιοσύνης μέσα στην ιδανική πολιτεία. Η συλλογιστική μέθοδος που ακολουθεί είναι η εξής: Η πολιτεία αυτή είναι απολύτως καλή. Κατά την γενικώς επικρατούσα τότε άποψη, αυτό σημαίνει ότι έχει το πλήρωμα και των τεσσάρων αρετών. Δηλαδή ότι χαρακτηρίζεται από σοφία, ανδρεία, σωφροσύνη και δικαιοσύνη. Άν εντοπίσουμε τις τρεις πρώτες αρετές τότε θα μπορούμε να προσδιορίσουμε εύκολα και την τέταρτη[5].

Η ιδεώδης πολιτεία του αποτελείται απο τρεις κοινωνικές ομάδες: τους κυβερνήτες, τους φύλακες και τους παραγωγούς. Εφόσον η πολιτεία είναι εξ’ ορισμού ιδανική, θα πρέπει οι τρείς αυτές ομάδες να λειτουργούν αρμονικά επιτελώντας η κάθε μια το έργο που της αρμόζει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Οι κυβερνήτες, αφού έχουν την ευθύνη να λαμβάνουν τις ορθές αποφάσεις, πρέπει να χαρακτηρίζονται από την αρετή της σοφίας. Οι φύλακες οφείλουν να υπερασπίζονται την πολιτεία με θάρρος και ανδρεία. Οι παραγωγοί πρέπει να διακατέχονται από την αρετή της σωφροσύνης. Η τελευταία αυτή αρετή δεν είναι όμως αποκλειστικό χαρακτηριστικό των παραγωγών. Πρέπει να την διαθέτουν και οι άλλες κοινωνικές τάξεις. Τελικώς, καταληγει στο συμπέρασμα ότι όταν η κάθε τάξη έχει την δική της αρετή, τότε στην πολιτεία υπάρχει δικαιοσύνη[6].

Για τον Πλάτωνα, λοιπόν η δικαιοσύνη προκύπτει από την ισόρροπη παρουσία των άλλων τριών αρετών, όπως το λευκό φώς παράγεται από την ταυτόχρονη παρουσία του φάσματος των τριών χρωμάτων (ερυθρού, πρασίνου και κυανού). Συνεχίζει την πραγμάτευση του θέματος επεκτείνοντας τα συμπεράσματά του από την πόλη στον άνθρωπο.

Η συλλογιστική ακολουθία που μεταχειρίζεται είναι η εξής: Συχνά παρατηρείται σύγκρουση στην ψυχή που δηλώνει ότι υπάρχουν δύο αντιτιθέμενα μέρη. Αυτά είναι το λογιστικόν και το επιθυμητικόν. όμως αν παρατηρήσουμε καλύτερα θα διακρίνουμε και ένα τρίτο μέρος, το θυμοειδές. Οπότε ο Πλάτων διακρίνει τρία μέρη στην ψυχή του ανθρώπου, κατ’ αναλογίαν προς την πολιτεία. Το λογιστικόν, το επιθυμητικόν και το θυμοειδές[7]. Το λογιστικόν είναι το μέρος της ψυχής που ελκύεται από την γνώση και γενικώς την διανοητική ευχαρίστηση. Το θυμοειδές επιδιώκει την απόκτηση και προστασία της τιμής του ανθρώπου. Το επιθυμητικόν κλίνει προς τις σωματικές ηδονές και την απόκτηση πλούτου[8].Το λογιστικόν αντιστοιχεί στην τάξη των κυβερνητών της πολιτείας. Το θυμοειδές στην κοινωνική ομάδα των φυλάκων. Το επιθυμητικόν στην κατηγορία των παραγωγών.

Η αρετή του λογιστικού είναι η σοφία. Σοφός είναι αυτός που το λογιστικόν του γνωρίζει τι είναι ηθικά καλό και τι όχι σε κάθε περίσταση. Το θυμοειδές έχει ως αρετή την ανδρεία. Ανδρείος είναι αυτός του οποίου η ένταση του ζήλου του καθοδηγείται από το σοφό λογιστικόν του. Το επιθυμητικόν χαρακτηρίζεται από την αρετή της σωφροσύνης. Σώφρων είναι αυτός που οι επιθυμίες του προσανατολίζονται εκεί που επιτρέπει το σοφό λογιστικόν του. Δίκαιος είναι κάποιος όταν και τα τρία μέρη της ψυχής έχουν την δική τους αρετή και άρα βρίσκονται σε ισορροπία[9]. Λέγει ο Πλατων χαρακτηριστικά: «Επομένως και ο δίκαιος άνθρωπος δεν θα διαφέρει σε τίποτα, ως προς τούτη την ποιότητα της δικαιοσύνης, από την δίκαιη πόλη αλλά θα είναι όμοιος με αυτήν[10]».

Σοφία είναι η γνώση του τί είναι καλό και ωφέλιμο για την πόλη. Ορίζεται και ως «ευβουλία», δηλαδή ορθή κρίση[11]. Ανδρεία ορίζεται από τον Πλάτωνα ως η ορθή πεποίθηση σχετικά με τα φοβερά πράγματα, η οποία δεν παρεμποδίζεται από τα πάθη[12]. Σωφροσύνη είναι η χαλιναγώγηση των απολαύσεων και των επιθυμιών, το να υπερβαίνει κάποιος τον εαυτό του[13]. Δικαιοσύνη στην πόλη έχουμε όταν κανείς δεν οικειοποιείται κάτι που ανήκει σε άλλους και ο καθένας πράττει το καθήκον του όσο καλύτερα γίνεται[14].

Έπειτα από την ανάλυση που προηγήθηκε, ο Πλάτων καταλήγει στον ακόλουθο ορισμό της δικαιοσύνης σε αντιδιαστολή προς την αδικία:«Επομένως, είπα το να παράγεις δικαιοσύνη σημαίνει να ορίζεις κατά τρόπο σύμφωνο με την φυσική τάξη (κατά φύσιν) ποιες θα είναι οι αμοιβαίες σχέσεις εξουσίας των διαφορετικών μερών της ψυχής, ενώ το να παράγεις αδικία σημαίνει αμοιβαίες σχέσεις εξουσίας των μερών της ψυχής οι οποίες αντιστρατεύονται την φύση (παρά φύσιν)[15]». Όταν οι σχέσεις εξουσίας των μερών της ψυχής είναι «κατά φύσιν», ο άνθρωπος είναι δίκαιος.

Δίκαιη, λοιπόν, είναι η ψυχή στην οποία κυβερνά το λογιστικόν με την συμφωνία του θυμοειδούς και την υποταγή του επιθυμητικού. Στην κοινωνική της διάσταση, η δικαιοσύνη χαρακτηρίζεται από τις ανάλογες «κατα φύσιν» σχέσεις εξουσίας των κοινωνικών ομάδων. Δικαιοσύνη επικρατεί στην πολιτεία στην οποία κυβερνούν οι φιλόσοφοι κυβερνήτες, με την υποστήριξη των φυλάκων και την συγκατάθεση των παραγωγών[16]. Δικαιοσύνη έχει η ψυχή του ανθρώπου στην οποία ηγεμονεύει το λογιστικόν. Αυτό είναι αποτέλεσμα μιας επίπονης διανοητικής εργασίας και προσπάθειας. για να είναι κανείς δικαιος πρέπει είναι φιλόσοφος[17].

Η δικαιοσύνη, ύπαρξη δηλαδή των κατα φύσιν σχέσεων εξουσίας μεταξύ των μερών της ψυχής και των κοινωνικών ομάδων της πολιτείας, δημιουργεί αρμονία, ομόνοια και συμφωνία, ιδιότητες που χαρακτηρίζουν την ευδαιμονία τόσο σε κοινωνικό όσο και σε ατομικό επίπεδο[18]. Διότι είναι η υγεία της ψυχής (και της πόλεως), ενώ απεναντίας η αδικία είναι αρρώστια και των δύο. Η ευδαιμονία, δηλαδή η ευτυχία, είναι πολύ μεγαλύτερη όταν προέχεται από την εξασφάλιση της αρετής της δικαιοσύνης, παρά από οποιοδήποτε άλλο αγαθό[19].

[1] Πλάτων, Πολιτεία, εισαγ. σημείωμα – μτφρ. – ερμ. Σημειώματα Ν. Μ. Σκουτερόπουλος, εκδ. Πόλις, Αθήνα 2002, σελ. 303.

[2] Στο ίδιο, σελ. 152.

[3] Στο ίδιο, σελ. 152-153.

[4] K. Bormann, Πλάτων, μτφρ. Ι. Γ. Καλογεράκος, εκδ. Ιστιτούτο του Βιβλίου –Α. Καρδαμίτσα, Αθήνα 2006, σελ. 217.

[5] N. Pappas, Πολιτεία του Πλάτωνα. Ένας οδηγός ανάγνωσης, μτφρ. Δ. Παπαγιαννάκος, επιστ. Επιμ. Ι Πατσιώτη, εκδ. Εκδόσεις Οκτώ, Αθήνα 2006, σελ. 83.

[6] Πάνος Δήμας, ό.π., σελ. 154.

[7] N. Pappas, ό.π., σελ. 92-93.

[8] Πάνος Δήμας, ό.π., σελ. 152.

[8] Στο ίδιο, ό.π. σελ. 152-153.

[8] Στο ίδιο, όπ. σελ. 151.

[9] Στο ίδιο, ό.π., σελ. 155.

[10] Πλάτων, ό.π., σελ. 303.

[11] K. Bormann, Πλάτων, μτφρ. Ι. Γ. Καλογεράκος, εκδ. Ιστιτούτο του Βιβλίου –Α. Καρδαμίτσα, Αθήνα 2006, σελ. 210.

[12] Στο ίδιο, σελ. 211.

[13] Στο ίδιο σελ. 212.

[14] Στο ίδιο, σελ. 214.

[15] Πλάτων, Πολιτεία ό.π. σελ. 333.

[16] Mario Vegetti, Ιστορία της Αρχαίας Φιλοσοφίας, μτφρ. – επιμ. Γιάννης Δημητρακόπουλος, εκδ. Π. Τραυλός, Αθήνα 2003, σελ. 172.

[17] Julia Annas, Εισαγωγή στη Πολιτεία του Πλάτωνα, μτφρ. Χρυσούλα Γραμμένου, επιμ. Χ. Ζαφειρόπουλος – Π. Μπουρλάκης, εκδ. Καλέντης, Αθήνα 2006, σελ. 216.

[18] Mario Vegetti, ό.π. σελ. 172.

[19] G. Vlastos, «Δικαιοσύνη και ευτυχία στην Πολιτεία», στον τόμο: του ιδίου Πλατωνικές μελέτες, μτφρ. Ι. Αρζόγλου, εκδ. Μ.Ι.Ε.Τ., Αθήνα 1994, σελ. 170-171.

https://sites.google.com/…/oikataplatonaaretestespoleostame…

Απολογισμός δράσεων της Κίνησης Οργανικότητας ΚΟΣΜΟΠΟΛΙΣ στη διετία 2018-2019

Απολογισμός δράσεων της Κίνησης Οργανικότητας ΚΟΣΜΟΠΟΛΙΣ στη διετία 2018-2019 – Πατείστε εδώ για να δείτε όλες τις δράσεις μας!

Για να ενημερώνεστε τακτικά για όλες τις εκδηλώσεις, εκπαιδεύσεις και δράσεις μας, προσθέστε το e-mail σας στη δεξιά στήλη της αρχικής οθόνης και θα τις λαμβάνετε με μήνυμα κάθε φορά που γίνεται νέα ανάρτηση.

ΝΑ ΕΧΕΤΕ ΟΛΟΙ ΜΙΑ ΠΛΟΥΣΙΑ ΣΕ ΑΓΑΘΑ ΝΕΑ ΧΡΟΝΙΑ, ΜΙΑ ΖΩΗ ΠΟΥ ΝΑ ΚΥΛΑ ΜΕΣΑ ΣΕ Α-ΦΘΟΝΙΑ!!!

Κυριάκος Κόκκινος – Δικηγόρος – Διαπραγματευτής – Coach

Πρόεδρος Κίνησης Οργανικότητας ΚΟΣΜΟΠΟΛΙΣ

Περιπατητική Φιλοσοφική Σχολή στο Σήμα Κεραμεικού και ανάγνωση του Επιταφίου του Περικλή!

Πρωτομηνιά Δεκεμβρίου 2019, με την καλλίτερη παρέα σε ένα ακόμη μοναδικό φιλοσοφικό περίπατο της Κίνησης Οργανικότητας ΚΟΣΜΟΠΟΛΙΣ , συντροφιά με τον Δεξίλεω, τον Περικλή και την παρέα ζώντων και τεθνεώτων αδελφών, που περπάτησαν τα ιερά χώματα, απόλαυσαν το λαμπρό φως κι ανέπνευσαν το ζωογόνο αέρα της Αττικής Γης της ΕΛΛΆΔΟΣ!

Αρχίσαμε με την μυστηριακή ευλογία της Θείας Λειτουργίας στον πολύ όμορφο Ι. Ν. Αγ. Αθανασίου στο Θησείο.

Συνεχίσαμε μαζί στον πεζόδρομο της Ερμού, εισερχόμενοι στον Κεραμεικό, την μοναδική αυτή περιοχή της αρχαίας Αθήνας, με το δημόσιο σήμα (νεκροταφείο) της πόλης, την περιοχή των κεραμοποιών, την Ιερά Πύλη και το Δίπυλο, των οδών προς Πειραιά μέσω Πειραιώς, προς Ελευσίνα μέσω Ιεράς Οδού και προς την Ακαδημίας Πλάτωνος.

Χαιρετίσαμε τον νεαρό μας φίλο το Δεξίλεω, που κέρδισε την αθανασία, αποτυπωμένος σε μάρμαρο στην κορυφαία στιγμή της δόξας και της συνειδητής του θυσίας, γνήσιο πρότυπο των μορφών του Αγ. Δημητρίου, του Αγ. Γεωργίου και Αγ. Μηνά, απαγγέλλοντάς του το συγκινητικό ομώνυμο ποίημα του Κωστή Παλαμά.

Περιηγηθήκαμε στην πλούσια ταφική συλλογή, με τα απίστευτα μνημεία, που αποδεικνύουν τη συνέχεια του λαού και του πολιτισμού μας. Κατεβήκαμε απο το επίπεδο της σύγχρονης πόλης των προσχώσεων, στο επίπεδο της αρχαίας πόλης, της αυθεντικότητας και διαβήκαμε το πολύτιμο κομμάτι του βιότοπου του Ηριδανού, ενός εκ των αρχαίων ποταμών της Αττικής, που πηγάζει από το Λυκαβηττό και εκεί είναι το μόνο σημείο, που βγαίνει στην επιφάνεια κι όπου κατά το μύθο κατακρημνίστηκε ο Φαέθων.

Επισκεφθήκαμε τις πύλες της αρχαίας Αθήνας και μπροστά στο Δίπυλο αναγνώσαμε τον ΕΠΙΤΑΦΙΟ του Περικλή, στο σημείο, που τον εκφώνησε το 430π.χ., στο τέλος του πρώτου έτους του Πελοποννησιακού πολέμου, ενός ακόμη εμφύλιου σπαραγμού, που ήρθε να συντρίψει το θρίαμβο του ενωμένου Ελληνισμού κατά των Περσών λίγα χρόνια πριν! Ακολούθησε η πολύτιμη ανταλλαγή ιδεών, συναισθημάτων, σκέψεων και προτάσεων, που μας εμπλούτισαν και μας ανέβασε σε επίπεδα υψηλής θεωρίας, που μόνο η μόχλευση της συλλογικής ζωής μπορεί να πετύχει!

ΚΟΣΜΟΠΟΛΙΣ- Η Περιπατητική Φιλοσοφική Σχολή σε δωρεάν επίσκεψη στο Δημόσιο Σήμα Κεραμεικού, την Κυριακή, 1η Δεκεμβρίου 2019, για την ανάγνωση του «Επιταφίου» του Περικλή στον τόπο εκφώνησής του!

 Περιπατητική Φιλοσοφική Σχολή <<Στα μονοπάτια των Ανθρώπων>> – Ελάτε κοντά μας για να κάνουμε και πάλι τον Κόσμο μας Κόσμημα της Δημιουργίας!

<<Όποιος ελεύθερα συλλογάται συλλογάται καλά. – Ρήγας Φεραίος>>

Η Κίνηση Οργανικότητας ΚΟΣΜΟΠΟΛΙΣ , συνεχίζει την κοσμική της δράση, με νέο φιλοσοφικό περίπατο, την Κυριακή,  1η Δεκεμβρίου 2019, με επίσκεψη στο Δημόσιο Σήμα του Κεραμεικού, το μεγαλύτερο νεκροταφείο των Αθηνών στην αρχαιότητα!

Θα προηγηθεί η ευλογία κι η κοινή προσευχή, για όσους επιθυμούν, στον Ι.Ν. Αγ. Αθανασίου Θησείου κι ακολούθως στις 10.30 θα συναντηθούμε στην είσοδο του Ηλεκτρικού Θησείου, για να περπατήσουμε όλοι μαζί, σύμφωνα με τα ειωθότα της Οργανικότητάς μας προς τον Κεραμεικό. Παρακαλούμε να είστε στην ώρα σας, για να μπορεί να τηρηθεί το πρόγραμμα χωρίς καθυστερήσεις.

9f01979306a91bfb153c31e32d5c184c

Σας ενημερώνουμε ότι κατά την επίσκεψη αυτή δεν θα χρειαστεί να πληρώσετε εισιτήριο κι ότι είναι μία ευκαιρία να φέρετε μαζί σας φίλους και συγγενείς κι ιδίως τα παιδιά, που δεν είχαν στο παρελθόν ευκαιρία να έχουν την εμπειρία αυτή.

Μετά την σύντομη περιήγησή μας στο χώρο, θα επισκεφθούμε αρχικά το μνημείο του Δεξίλεω, όπου θα αναγνώσουμε το ομώνυμο ποίημα του Κωστή Παλαμά, αλλά και το μνημείο της Ηγησούς και του Ταύρου, που χαρακτηρίζονται ως τα ωραιότερα μνημεία του Κεραμεικού και φυλάσσονται στο ομώνυμο μουσείο.

Μετά θα συνεχίσουμε περνώντας από τον πανέμορφο ποταμό Ηριδανό, στο μοναδικό σημείο που τον βλέπουμε υπέργεια, για να καταλήξουμε πλησίον του Διπύλου, στην περιοχή όπου ο Περικλής εκφώνησε στην αρχαιότητα, κατά το πέρας του πρώτου έτους του Πελοποννησιακού πολέμου, το 430 π.χ. τον Επιτάφιό του, που αποτελεί έναν ύμνο προς τη δημοκρατία και τις πολιτειακές, πολιτιστικές και πνευματικές αξίες του Ελληνισμού, στις οποίες, σήμερα περισσότερο από ποτέ, χρειαζόμαστε να ξαναβαπτισθούμε αν θέλουμε να ζήσουμε εμείς και τα παιδιά μας σε μία πολιτεία ελεύθερη, δίκαιη, με πρότυπο την αρετή! Στο ιερό αυτό μέρος θα διαβάσουμε όλον τον Επιτάφιο και στη συνέχεια θα επακολουθήσει συζήτηση και σύντομες τοποθετήσεις όσων επιθυμούν. Μπορείτε να διαβάσετε τον ΕΠΙΤΆΦΙΟ ΕΔΩ!

images

Υπενθυμίζουμε ότι κι αυτή η συνάντησή μας γίνεται με φιλική και φιλοσοφική διάθεση κι ότι είστε όλοι καλεσμένοι.

Η ενεργοποίηση καθενός από εμάς κι ο συντονισμός όλων μας , στη βάση κοινών αρχών κι αξιών και προς την επίτευξη συλλογικών στόχων, αποτελεί το κρίσιμο διακύβευμα των ημερών … Γι’ αυτό μην αμελείτε. Η συμμετοχή σας είναι αναγκαία για να σηκώσουμε μαζί τον Κόσμο μας Ψηλά!!!

Η συμμετοχή στους φιλοσοφικούς μας περιπάτους και τις εκδηλώσεις μας εν γένει είναι κάτι πολύ περισσότερο από μία ευχάριστη βόλτα ή συνάντηση. Είναι μέσο ψυχ-αγωγίας, με τη γνήσια  έννοια του όρου. Όλοι φεύγουμε πλουσιότεροι κι αποφασισμένοι να δράσουμε από κοινού, για το καλό της κοινότητάς μας.

images-2

ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΕΡΙΠΑΤΩΝ
• Η συμμετοχή είναι ελεύθερη.
• Περπατάμε παρέα σε μέρη της πόλης ή και εκτός αυτής, που προανακοινώνονται κι έχουν μια ιδιαίτερη αξία, την οποία αναζητούμε. Η συλλογικότητα κι η από κοινού δράση επαυξάνει την αξία αυτή.
• Η διάρκεια του περιπάτου είναι 2 ώρες το μέγιστο.
• Η συζήτηση έχει έναν συγκεκριμένο άξονα : Είναι το θέμα, που έχει ανακοινωθεί.
• Υπάρχει ένας συμποσιάρχης, που διευθύνει την συζήτηση και ένας κεντρικός εισηγητής του θέματος. Η κεντρική εισήγηση έχει διάρκεια έως 20 λεπτά.
• Μετά λαμβάνουν τον λόγο οι παριστάμενοι. Αυτό είναι προαιρετικό, αλλά συνήθως αποδεικνύεται πολύ ουσιαστικό και καλό είναι να μιλήσουν όλοι.
• Ο χρόνος αυτών των πρωτομιλιών των παρευρισκομένων είναι συνήθως 3-4 λεπτά, άρα είναι σημαντικό ο λόγος να είναι μεστός, περιεκτικός και εντός θέματος.
• Ακολουθούν οι δευτερομιλίες (και του εισηγητού), που διαρκούν λιγότερο (1-2 λεπτά).
• Την σειρά των ομιλητών την καθορίζει ο συμποσιάρχης από την αρχή (κατά κανόνα γίνεται με σειρά αριστερόστροφα, όπως όταν χορεύουμε).
• Ο συμποσιάρχης μπορεί να επιλέξει να γίνει ευέλικτος με τους γενικούς κανόνες -σε κάποιο βαθμό – πάντοτε με γνώμονα να διευκολύνει και να προάγει την συζήτηση με αμερόληπτο τρόπο.
• Δεν μοχθούμε να καταλήξουμε σε κάποιο κοινό συμπέρασμα, ούτε να επιβάλλουμε την γνώμη μας στους άλλους.
• Εξυπακούεται ότι όταν κάποιος λαμβάνει τον λόγο, δεν διακόπτει κανείς (παράμόνον ο συμποσιάρχης και εφ’ όσον είναι απολύτως απαραίτητο).
• Μέσω της συμμετοχής βιώνουμε την ελευθερία στην πράξη, τον αλληλοσεβασμό, το μοίρασμα του πνεύματος και της ψυχής, διευρύνοντας τα στενά όρια συνείδησης της ατομικότητας, μέσα από τη βίωση της συλλογικότητας της ομάδας, διαφορετικής κάθε φορά, συνδιαμορφώνοντας ένα υγιές κοινωνικό πρότυπο λειτουργίας, που μπορούμε να μεταφέρουμε μετά στη δική μας καθημερινότητα (στην οικογένεια, στους φίλους, στην εργασία κι αλλού).
• Όλη η ουσία του εγχειρήματος περικλείεται στην εσωτερική μας προετοιμασία για να ακούσουμε και όχι μόνον να μιλήσουμε! Εκεί εδράζεται η πνευματική εξέλιξη κι η σοφία … στον αρμονικό συνδυασμό αποδοχής και προσφοράς, στον ιερό νόμο της αμοιβαιότητας!
• Μέσω των φιλοσοφικών μας περιπάτων αναζητούμε τον κοινό ψυχοπνευματικό μας τόπο, το συγκερασμό των διαφορετικών μονοπατιών και προσεγγίσεων, σε έναν κοινό δρόμο προς την αντικειμενική αλήθεια και την κοινή αναζήτηση της συλλογικής ευημερίας, τον οποίο ονομάσαμε «ΟΡΓΑΝΙΚΟΤΗΤΑ» . Τη συνείδηση της ενότητας των ανθρώπων, όχι μόνον ως κεκρυμμένο κοσμικό νόμο, αλλά κι ως αναγκαιότητα για να καταστούμε όντως άνθρωποι, αναζητούντες την ΟΔΟ της ευημερίας για όλους.

H ΚΟΣΜΟΠΟΛΙΣ-Κίνηση Οργανικότητας /COSMOPOLIS-Organicity Movement είναι ο καταλύτης του παγκόσμιου ρεύματος ΕΝΟΤΗΤΑΣ, ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΚΙ ΑΡΕΤΗΣ, που διαπνέεται από την ΙΔΕΑ της ΟΡΓΑΝΙΚΟΤΗΤΑΣ . Υγιείς Προσωπικότητες, ως κύτταρα κοινωνικών και πολιτικών Συλλογικοτήτων, αποτελούν τη μόνη Οδό για την ευημερία ανθρώπων και λαών. Η συνειδητοποίηση της διασύνδεσης όλων των ανθρώπων μεταξύ τους και της αναγκαίας αλληλεπίδρασής τους, είναι το μυστικό για να περάσουμε από τα συγκρουσιακά μοντέλα διακυβέρνησης κι οργάνωσης, σε νέα πρότυπα ενότητας και συνεργασίας.

Η ΚΟΣΜΟΠΟΛΙΣ, ως πνευματική κίνηση, έχει ως σκοπό να διαχύσει στην κοινωνία το όραμα της Οργανικότητας, μιας ιδέας αναμορφωτικής και γνήσια επ-αναστατικής, που έρχεται να γιατρέψει τις αρνητικές και συγκρουσιακές αντιλήψεις, από τις οποίες πάσχει ο σύγχρονος άνθρωπος, αναφορικά με τη σχέση του κάθε πολίτη με τους υπόλοιπους, αλλά και τον τρόπο δόμησης υγιών συλλογικοτήτων, είτε αυτές λέγονται οικογένεια, είτε επιχείρηση, είτε πόλη, είτε πολιτεία, είτε ανθρωπότητα. Μέσω της μεταμορφωτικής δράσεως της οργανικής αντίληψης δημιουργούνται πολίτες, που κοσμούν τις πόλεις τους, πόλεις που κοσμούν πολιτείες και πολιτείες που κοσμούν τον Κόσμο!
Η ιδέα της Οργανικότητα όπως την μελετούμε, βιώνουμε και καλλιεργούμε είναι ταυτόχρονα μία σύγχρονη προσφορά μας στον Κόσμο, που έχει όμως βαθιές ρίζες στην φιλοσοφία και τη θρησκεία. Γι’ αυτήν έχουν αναφερθεί στην αρχαιότητα οι Στωικοί φιλόσοφοι, ο Πλάτωνας, Σωκράτης κι Αριστοτέλης, ενώ οι θρησκευτικές της ρίζες εκκινούν από την αντίληψη της υποστατικής ενότητας της Αγίας Τριάδος, όπου οι τρεις Θείες υποστάσεις, είναι ταυτόχρονα διακριτές, όσο κι αξεδιάλυτα ενωμένες σε ΕΝΑ, ιδέα η οποία εκφράζεται εν συνεχεία και σε όλες τις διαστάσεις των ανθρωπίνων κοινωνιών. Οι κοινωνίες κι οι συλλογικότητες αντιμετωπίζονται ως ευρύτεροι οργανισμοί, όπου κάθε άνθρωπος βρίσκει τη μοναδική του θέση εντός της συλλογικότητας, χωρίς να χάνει τη δική του ατομικότητα, άρα κι υπευθυνότητα τόσο για τον ίδιο όσο και για τη συμβολή του στην ποιοτική κατάσταση της συλλογικότητας, στην οποία ανήκει. Με τον τρόπο αυτό μπορεί καθένας να αντιληφθεί το ρόλο των ανθρώπων – κυττάρων στη δημιουργία ευρύτερων συλλογικοτήτων – οργάνων, εντός της κοινωνίας κι ακόμη ευρύτερων οργανισμών – πολιτειών, έως τη δόμηση της ίδιας της ανθρωπότητας, στο σύνολό της, όπου ο ρόλος καθενός είναι μοναδικός και αναγκαίος για τη συνολική ευημερία κι όπου η όποια σύγκρουση, αντιμετωπίζεται ως ασθένεια. Η φυσική κατάσταση ανθρώπων και συλλογικοτήτων απαιτεί ενότητα, συνεργασία, δικαιοσύνη και απόλυτο σεβασμό στο ρόλο καθενός, όπως ακριβώς συμβαίνει με τα κύτταρα κι όργανα ενός ανθρώπινου οργανισμού.
Η Οργανικότητα είναι η μόνη ιδέα, που έλκοντας την έμπνευσή της από την ίδια τη Θεία Δημιουργία, μπορεί να προσδώσει ένα πραγματικά υγιές νόημα σε υποκειμενικές ανθρώπινες θεωρήσεις , όπως ιδεολογίες, πολιτικές κι οικονομικές θεωρίες, αφαιρώντας από αυτές τις αρνητικές και συγκρουσιακές τους διαστάσεις, καθαίροντας αυτές, διυλίζοντας και διατηρώντας μόνον τα ενωτικά και δημιουργικά τους στοιχεία, αναδεικνύοντας την πραγματική ελπίδα δημιουργίας ένθεων κοινωνιών συνειδητών ανθρώπων. Υπ’ αυτή τη θεώρηση είναι αυτή που θέτει στη σωστή της βάση την αρετής της Φιλοπατρίας, ως αναγκαία συνθήκη, υπό τις ανωτέρω παραδοχές, για όλους τους ανθρώπους, για την όποια ευρύτερη συνεργασία επιδιώκεται σε διεθνές επίπεδο, είτε αυτή λέγεται Ευρωπαϊκή Ένωση, είτε ΝΑΤΟ είτε ΟΗΕ είτε BRICS. Αν οι σχέσεις που διαμορφώνονται δεν προωθούν το συλλογικό καλό, με δικαιοσύνη, σεβασμό κι αρμονία, δηλαδή ΟΡΓΑΝΙΚΑ, προωθούν την ασθένεια κι είναι καταδικασμένες να διαιωνίζουν τη δυσαρμονία κι ας πλανώνται οι άνθρωποι για το αντίθετο.

Το ΚΟΣΜΟΠΟΛΙΣ σε πνευματική ορειβατική εκδρομή στην Πυραμίδα του Ταϋγέτου!

Η Κίνηση Οργανικότητας ΚΟΣΜΟΠΟΛΙΣ οργανώνει για τον Ιούλιο μία ακόμη μοναδική ευκαιρία ομαδικής ψυχικής αναζωογόννησης, με μία πνευματική ορειβατική εκδρομή στην καταπληκτική Πυραμίδα του Ταϋγέτου!

Η αναχώρηση θα λάβει χώρα την Παρασκευή, 19/7/2019, περί τις 13.00 από την Αθήνα, με ιδιωτικά οχήματα και η συνάντηση όλων θα γίνει στην πηγή Μαγγανιάρη στον Ταϋγετο.

Από εκεί θα αναχωρήσουμε περί τις 15.30 με 4Χ4 για το καταφύγιο, απ’ όπου στις 16.00 θα αρχίσουμε την ανάβαση για την κορυφή του Προφήτη Ηλία στα 2.407 μ. υψόμετρο. Η διαδρομή αναμένεται να καλυφθεί μέσα σε περίπου 3,5 ώρες, για να προλάβουμε το εκπληκτικό ηλιοβασίλεμα από την κορυφή και μία εκ των προβολών της σκιάς της πυραμίδας, που έδωσε το όνομά της στη γη της ΛΑ-ΚΩΝΙΑΣ! Οδηγός μας ο έμπειρος καταδρομέας, αλεξιπτωτιστής και διασώστης Γιώργος Βασίλαρος, που ζει τις τελευταίες δεκαετίες σε απόλυτη προσαρμογή στην υπέροχη αυτή περιοχή.

Αποτέλεσμα εικόνας για ταυγετος κορυφη

Λόγω του ότι είναι παραμονή της εορτής του Προφήτη Ηλία κατά την οποία πραγματοποιείται μεγάλο ετήσιο προσκύνημα στο εκκλησάκι του προφήτη Ηλία της κορυφής, μετά ολονυκτίας, αναμένεται να υπάρχει αρκετή προσέλευση κόσμου και σχετικός συνωστισμός στην κορυφή.

Το βράδυ θα παρακολουθήσουμε τη λειτουργία και στη συνέχεια αφού χαρούμε την καταπληκτική φυσική ομορφιά, θα επακολουθήσει παρουσίαση από το Γιώργο Βασίλαρο των πολύτιμων εμπειριών του για ασφαλή και αρμονική διαβίωση στη φύση.

Τέλος θα επακολουθήσει ανάγνωση από τον πρόεδρο του ΚΟΣΜΟΠΟΛΙΣ Κυριάκο Κόκκινο, του πλατωνικού μύθου του Ηρός, από την Πολιτεία, με σχετική ανάλυση των σπουδαίων μηνυμάτων του, όπως υποσχεθήκαμε κατά την κωπηλασία με την τριήρη «ΟΛΥΜΠΙΑΣ|. Όπως πάντα θα επακολουθήσει διάλογος για τους γνήσιους αναζητητές της Α-λήθειας! Αυτός άλλωστε είναι ο Ελληνικός Τρόπος, ο ιδιότυπος και απόλυτα ταιριαστός στην ιδιοπροσωπία μας Ελληνικός Διαλογισμός, που θα ολοκληρωθεί με ομαδική και κατ’ ιδίαν προσευχή υπό το φως της σελήνης και των κοσμούντων το στερέωμα αστέρων!

Το βράδυ θα παραμείνουμε στην κορυφή, που στερείται καταλύματος, με ό,τι αυτό σημαίνει … Με το ξημέρωμα θα παρακολουθήσουμε το φαντασμαγορικό φαινόμενο της ανατολής του ηλίου και της πυραμίδας του Ταϋγέτου, θα προσευχηθούμε και θα επιστρέψουμε στη βάση μας, ενισχυμένοι με σπουδαία μηνύματα, εμπειρίες και βιώματα, εξωτερικά και κυρίως εσωτερικά.

Ανάβαση στον Ταΰγετο

Αναγκαίος εξοπλισμός:

Άνετα ρούχα, παπούτσια ορειβατικά ή αθλητικά, που να καλύπτουν τον αστράγαλο, καπέλο, μπουφάν και αδιάβροχο (νιτσεράδα ή πόντσο) για την περίπτωση βροχής, υπνόσακος ή κουβέρτα για κατάλυση στην ύπαιθρο, νερό και φαγητό για το βράδυ και το πρωινό (ενεργειακές μπάρες, ξηροί καρποί ανάλατοι και γενικά είδη με ενέργεια που δεν αλλοιώνονται από τη ζέστη), φακό κεφαλής ή χειρός. Όσοι μπορούν να μεταφέρουν ελαφρά σκηνή, μπορούν να το κάνουν.

Όσοι επιθυμείτε να συμμετάσχετε παρακαλούμε στείλτε μήνυμα ή τηλεφωνείστε στο 6973022722 ή e-mail στο kokkinosinterlaw@gmail.com

Χάρτης της διαδρομής ΕΔΩ

Ένας ακόμη μοναδικός Φιλοσοφικός Περίπατος του ΚΟΣΜΟΠΟΛΙΣ στο Ναό του Ολυμπίου Διός!

Μία ακόμη υπέροχη εκδήλωση της Κίνησης Οργανικότητας Κοσμόπολις, σε συνεργασία με το Σύλλογο Γυναικών Ιωνίδες, την Κυριακή, 2/12/2018.

Πρώτα Θεία λειτουργία στο μοναδικό Ι.Ν. Αγίας Αικατερίνης στην Πλάκα, όπου γιορτάσαμε και τα 137 χρόνια από την απελευθέρωση της Θεσσαλίας , με πλήθος Θεσσαλικών συλλόγων.

Στη συνέχεια Φιλοσοφικός Περίπατος στο Ναό του Ολυμπίου Διός, το μεγαλύτερο ναό της Ελληνικής αρχαιότητας, θεμελιωμένο προ αμνημονεύτων χρόνων από το γενάρχη μας Δευκαλίωνα. Μεγάλη συγκίνηση για όλους μας να περπατούμε στα ιερά αυτά χώματα μετά από χιλιάδες χρόνια, σε ένα μυστηριακό τριγωνισμό με τον έναντι λόφο της Ακροπόλεως και το εκεί ιερό της προστάτιδας της πόλης Αθηνάς παρθένου και τον Λυκαβηττό με το ιερό του Αγίου Γεωργίου !

Εξαιρετική η συναισθηματική φόρτιση που μεταφέρθηκε σε όλους τους τυχερούς παρευρισκομένους, που είχαν την ευτυχία να μεθέξουν των μυστικών βιωμάτων δύο φίλων Ιωνίδων, που με γενναιότητα άνοιξαν τις καρδιές τους και μοιράστηκαν το πώς οι ίδιες δέχθηκαν τις δοκιμασίες, που τους έτυχαν , κάνοντάς τις ευκαιρίες για να βρουν τους εαυτούς τους και να κάνουν τις ζωές τους ποιοτικότερες. Ευχαριστούμε Ανθούλα Βαμπουρέλλη και Μαρία Αποστολάκη.

Η συνάντηση στέφθηκε με εξαιρετική επιτυχία, αγγίζοντας ευαίσθητες χορδές όλων, καθώς αποκαλύφθηκε και ο λόγος του τίτλου της εκδήλωσης: Η ζωή ως βάσανος!

Πράγματι οι δοκιμασίες και αντιξοότητες, ο θάνατος, η αρρώστια , η ανέχεια, οι συγκρουσιακές σχέσεις, τα πάθη και εν γένει όλα όσα μας κατατρέχουν, αποτελούν τη ΒΑΣΑΝΟ του καθενός και όλης της ανθρωπότητας, η οποία ως γνωρίζουν, όσοι αναζητούν αλήθειες, δεν αποτελεί παρά το μέσο δοκιμασίας και ανάδειξης της γνησιότητας και της ΑΛΗΘΕΙΑΣ μας, το μέτρο της αυτογνωσίας και συνειδητότητάς μας, που αποτελεί και μέσο ταυτόχρονα ανακάλυψης της ουσίας της ζωής και βίωσης της πληρότητας ανεξάρτητα εν τέλει από όσα μας συμβαίνουν!

Άλλωστε όπως εύστοχα είχε διακηρύξει κι ο Επίκτητος οι άνθρωποι δεν ταράσσονται από τα όσα τους συμβαίνουν, αλλά από την δική τους άποψη γι’ αυτά!

Έτσι όπως η βάσανος , δηλαδή ο βασάλτης, που όπως η Λυδία λίθος δοκιμάζει με τριβή πάνω της τη γνησιότητα του χρυσού, έτσι κι οι δοκιμασίες της ζωής αποτελούν το πεδίο δοκιμασίας της δικής μας γνησιότητας. Το πεδίο εκπαίδευσής μας, όπου με άλλου είδους τριβή και πόνο, καλούμαστε να βρούμε τους εαυτούς μας και να διεκδικήσουμε την ευδαιμονία και ευτυχία , στρεφόμενοι σταθερά σε όσα έχουν αιώνια αξία!

Κάπως έτσι προσεγγίζοντας τις σχέσεις μας με τους συνανθρώπους μας, κατανοούμε τις αλληλεξαρτήσεις όλων μας, πόσο δηλαδή άρρηκτα δεμένοι είμαστε μεταξύ μας και άρα συνυπεύθυνοι για την ποιότητα της συλλογικής μας ζωής. Επίσης ότι και μέσω των σχέσεων αυτών, όλοι μας δοκιμαζόμαστε, για να αποκαλύψουμε το καθ’ ομοίωση από το κατ’ εικόνα, καθώς σχετιζόμενοι μεταξύ μας, βιώνουμε ποικίλα αισθήματα από τα πλέον θετικά ως τα αντίθετά τους.

Όσο δε αυξάνουμε την εσωτερική μας πνευματική θερμοχωρητικότητα, την αγαθή ενθαλπία, τόσο αποβάλλουμε την επίκτητη αρνητικότητα και οδηγούμαστε σε άλλα επίπεδα κατανόησης, συμπάθειας και αγάπης.

Εκεί όπου ο πόνος μας στρέφει , ώστε από την κριτική των άλλων, να ανακάμπτουμε στον έσω κόσμο και σμιλεύοντας τα δικά μας «αγκάθια» , που πληγώνουν και εμάς και τους άλλους, να κάνουμε την κρίσιμη συνάντηση με τον Εαυτό μας!!!

Έτσι ανακαλύπτουμε εμάς , τη νέα κτίση , αλλά και τον ίδιο τον κόσμο, όπως πραγματικά είναι, σε μία συνεχή μεταβολή και στροφή προς την κοσμική τάξη. Και μόνον έτσι , με συνεχώς αυξανόμενη αγάπη προς όλους και όλα, γινόμαστε πλέον ικανοί να αισθανόμαστε τη μοναδική ευτυχία της εν Χριστώ χαρμολύπης, μέσα στην οποία ακόμη κι οι συμφορές μετατρέπονται σε δοξολογία!

Δόξα τω Θεώ για ΟΛΑ!

Κυριάκος Κόκκινος

Κοσμόπολις-Φιλοσοφική συνάντηση στο Ναό του Ολυμπίου Διός

Περιπατητική Φιλοσοφική Σχολή
<<Στα μονοπάτια των Ανθρώπων>>
Ακαδημία Οργανικότητας

«Ελάτε κοντά μας για να κάνουμε και πάλι τον Κόσμο μας
Κόσμημα της Δημιουργίας»!

Η Κίνηση Οργανικότητας «ΚΟΣΜΟΠΟΛΙΣ» σε συνεργασία με το Σύλλογο Γυναικών «ΙΩΝΙΔΕΣ» συνεχίζει την κοσμική της δράση, οργανώνοντας μηνιαίες, ανοικτές συναντήσεις, με φιλική και φιλοσοφική διάθεση και ασκήσεις εμβάθυνσης και ενδυνάμωσης, στις οποίες είστε όλοι καλεσμένοι. Η ενεργοποίηση καθενός από εμάς κι ο συντονισμός όλων μας , στη βάση κοινών αρχών κι αξιών, προς την επίτευξη συλλογικών στόχων επ’ αγαθώ, αποτελεί το κρίσιμο διακύβευμα των ημερών … Γι’ αυτό μην αμελείτε. Η συμμετοχή σας είναι αναγκαία για να σηκώσουμε μαζί τον Κόσμο μας Ψηλά!!!

Αποτέλεσμα εικόνας για αγια αικατερινη πλακας
Την Κυριακή, 2/12/2018, αφού προηγηθεί η Θεία Λειτουργία στον Ι.Ν. Αγίας Αικατερίνης (Χαιρεφώντος 10), στην Πλάκα, για όσους επιθυμούν να μας συνοδεύσουν στην ομαδική προσευχή στον ιδιαίτερο αυτό ναό, στη συνέχεια θα συναντηθούμε στις 10.45, στην είσοδο του Ναού του Ολυμπίου Διός (Στήλοι), για να εισέλθουμε στο μεγαλύτερο ναό της Ελληνικής αρχαιότητας. Η είσοδος στον αρχαιολογικό χώρο είναι ελεύθερη.
Η ομάδα θα περιηγηθεί στο θαυμάσιο χώρο του Ολυμπιείου και εν όψει της εορτής των Χριστουγέννων, που αποτελεί εορτή αναγέννησης και ελπίδας, θα συζητήσουμε με θέμα: «Η Ζωή ως Βάσανος! Η πορεία μας, μέσα από συνεχείς δοκιμασίες, προς την Αλήθεια και την Ευδαιμονία»!
Την εισήγηση του θέματος θα κάνουν δύο Ιωνίδες, η Μαρία Αποστολάκη και η Ανθούλα Βαμπουρέλλη , οι οποίες θα μας χαρίσουν τα προσωπικά τους βαθιά βιώματα , για το νικηφόρο τους πέρασμα μέσα από τις συμπληγάδες της ζωής και το πώς μετέτρεψαν τις δικές τους δοκιμασίες σε ευκαιρίες για να κάνουν τις ζωές τους ποιοτικότερες!
Στη συνέχεια θα συζητήσουμε με τον ιδιαίτερο τρόπο και τάξη , που ορίζει η Οργανική μας συνείδηση και η αρμονία, που πάντα αναζητούμε στους διευρυμένους κύκλους της δικής μας ΚΟΣΜΟΠΟΛΗΣ!

Ειδοποιείστε όσους μπορούν να εμπλουτίσουν την παρέα μας και επιθυμούν να μοιραστούν τον εαυτό τους για να βοηθηθούν και βοηθήσουν άλλους. Για όλους τους καλούς φίλους και φίλες, σας περιμένουμε σε μία μοναδική ακόμη ευκαιρία να γνωρίσουμε τις ομορφιές της χώρας μας, τον πολιτισμό μας και περισσότερο τους εαυτούς μας!
Ευχαριστούμε!

Για τη διευκόλυνσή σας και λόγω αθλητικών εκδηλώσεων , που διοργανώνονται το πρωί της Κυριακής στο κέντρο, προτιμήστε να κινηθείτε με το ΜΕΤΡΟ κατεβαίνοντας στο σταθμό Ακροπόλεως , που απέχει ελάχιστα.

Ο χάρτης για τη θέση της Αγίας Αικατερίνης και του Ναού του Ολυμπίου Διός ΕΔΩ 

naos.1-1024x706
______________________________________________________
Η συμμετοχή στους φιλοσοφικούς μας περιπάτους και τις εκδηλώσεις μας εν γένει είναι κάτι πολύ περισσότερο από μία ευχάριστη βόλτα ή συνάντηση. Είναι μέσο ψυχ-αγωγίας, με τη γνήσια έννοια του όρου. Όλοι φεύγουμε πλουσιότεροι κι αποφασισμένοι να δράσουμε από κοινού, για το καλό της κοινότητάς μας.

ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΕΡΙΠΑΤΩΝ
• Η συμμετοχή είναι ελεύθερη.
• Περπατάμε παρέα σε μέρη της πόλης ή και εκτός αυτής, που προανακοινώνονται κι έχουν μια ιδιαίτερη αξία, την οποία αναζητούμε. Η συλλογικότητα κι η από κοινού δράση επαυξάνει την αξία αυτή.
• Η διάρκεια του περιπάτου , συζήτησης ή εκπαίδευσης είναι 2 ώρες το μέγιστο.
• Η συζήτηση ή εκπαίδευση έχει έναν συγκεκριμένο άξονα : Είναι το θέμα, που έχει ανακοινωθεί.
• Υπάρχει ένας συμποσιάρχης, που διευθύνει την συζήτηση και ένας κεντρικός εισηγητής ή εκπαιδευτής επί του θέματος. Η κεντρική εισήγηση έχει διάρκεια έως 20 λεπτά.
• Μετά λαμβάνουν τον λόγο οι παριστάμενοι. Αυτό είναι προαιρετικό, αλλά συνήθως αποδεικνύεται πολύ ουσιαστικό και καλό είναι να μιλήσουν όλοι.
• Ο χρόνος αυτών των πρωτομιλιών των παρευρισκομένων είναι συνήθως 3-4 λεπτά, άρα είναι σημαντικό ο λόγος να είναι μεστός, περιεκτικός και εντός θέματος.
• Ακολουθούν οι δευτερομιλίες (και του εισηγητή), που διαρκούν λιγότερο (1-2 λεπτά).
• Την σειρά των ομιλητών την καθορίζει ο συμποσιάρχης από την αρχή (κατά κανόνα γίνεται με σειρά αριστερόστροφα, όπως όταν χορεύουμε).
• Ο συμποσιάρχης μπορεί να επιλέξει να γίνει ευέλικτος με τους γενικούς κανόνες -σε κάποιο βαθμό – πάντοτε με γνώμονα να διευκολύνει και να προαγάγει την συζήτηση με αμερόληπτο τρόπο.
• Δεν μοχθούμε να καταλήξουμε σε κάποιο κοινό συμπέρασμα, ούτε να επιβάλλουμε την γνώμη μας στους άλλους.
• Εξυπακούεται ότι όταν κάποιος λαμβάνει τον λόγο, δεν διακόπτει κανείς (πάρα μόνον ο συμποσιάρχης και εφ’ όσον είναι απολύτως απαραίτητο).
• Μέσω της συμμετοχής βιώνουμε την ελευθερία στην πράξη, τον αλληλοσεβασμό, το μοίρασμα του πνεύματος και της ψυχής, διευρύνοντας τα στενά όρια συνείδησης της ατομικότητας, μέσα από τη βίωση της συλλογικότητας της ομάδας, διαφορετικής κάθε φορά, συνδιαμορφώνοντας ένα υγιές κοινωνικό πρότυπο λειτουργίας, που μπορούμε να μεταφέρουμε μετά στη δική μας καθημερινότητα (στην οικογένεια, στους φίλους, στην εργασία κι αλλού).
• Όλη η ουσία του εγχειρήματος περικλείεται στην εσωτερική μας προετοιμασία για να ακούσουμε και όχι μόνον να μιλήσουμε!Εκεί εδράζεται η πνευματική εξέλιξη κι η σοφία … στον αρμονικό συνδυασμό αποδοχής και προσφοράς, στον ιερό νόμο της αμοιβαιότητας!
• Μέσω των φιλοσοφικών μας περιπάτων αναζητούμε τον κοινό ψυχοπνευματικό μας τόπο, το συγκερασμό των διαφορετικών μονοπατιών και προσεγγίσεων , σε έναν κοινό δρόμο προς την αντικειμενική αλήθεια και την κοινή αναζήτηση της συλλογικής ευημερίας, τον οποίο ονομάσαμε «ΟΡΓΑΝΙΚΟΤΗΤΑ» . Τη συνείδηση της ενότητας των ανθρώπων, όχι μόνον ως κεκρυμμένο κοσμικό νόμο, αλλά κι ως αναγκαιότητα για να καταστούμε όντως άνθρωποι.

28b8a-ce91ce98ce97ce9dce912bce99ce95cea1ce9f2bce9ace91ce992bce9dce91ce9fcea32bcea4ce9fcea52bce9fce9bcea5ce9ccea0

 

Μαγικός Φιλοσοφικός Περίπατος του ΚΟΣΜΟΠΟΛΙΣ στον Ακροκόρινθο

Η Περιπατητική Φιλοσοφική Σχολή της Κίνησης Οργανικότητας Κοσμόπολις <<Στα μονοπάτια των Ανθρώπων>> αποχαιρέτησε το καλοκαίρι με μία ακόμη ιδιαίτερη συνάντηση, με Αυγουστιάτικη πανσέληνο, την Κυριακή, 26/8/2018, στις 19.00, στον πανέμορφο Ακροκόρινθο.

Εκεί στην είσοδο του κάστρου του Ακροκορίνθου , με καταπληκτική θέα, συζητήσαμε για τον ΈΡΩΤΑ! Εισηγητής με θέμα συζήτησης <<Ο έρωτας είναι τυφλός: Παλιά γνώση με σύγχρονες αποδείξεις>> ο δρ. Δημήτριος Γκέλης. Τεράστιο το θέμα σε διάσταση και σημασία, πυροδότησε μία ενδιαφέρουσα ανταλλαγή απόψεων και βιωμάτων, που κράτησε μέχρι την ανάδυση της σελήνης.


Στη συνέχεια βρεθήκαμε στο καταπληκτικό αρχαιολογικό χώρο της Αρχαίας Κορίνθου, που είχε ειδικά την ημέρα αυτή ελεύθερη είσοδο και συναυλία του Νίκου Ξυδάκη, που ολοκλήρωσε και αυτήν τη συνάντησή μας με μοναδικό τρόπο!

Απολαύστε τη μαγεία του χώρου και της μελωδίας:

Συναυλία στον αρχαιολογικό χώρο της Αρχαίας Κορίνθου

Συναυλία στον αρχαιολογικό χώρο της Αρχαίας Κορίνθου Β

ΚΟΣΜΟΠΟΛΙΣ – Θερινός Φιλοσοφικός Περίπατος, στις 26 Αυγούστου 2018, στον καταπληκτικό Ακροκόρινθο με το Δημήτρη Γκέλη!

Περιπατητική Φιλοσοφική Σχολή <<Στα μονοπάτια των Ανθρώπων>>

ΤΕΛΙΚΟ ΣΗΜΑ

Ελάτε κοντά μας για να κάνουμε και πάλι τον Κόσμο μας Κόσμημα της Δημιουργίας!

<<Όποιος ελεύθερα συλλογάται συλλογάται καλά.

Ρήγας Φεραίος>>

Η Κίνηση Οργανικότητας ΚΟΣΜΟΠΟΛΙΣ συνεχίζει την κοσμική της δράση, οργανώνοντας μηνιαίες, ανοικτές συναντήσεις, με φιλική και φιλοσοφική διάθεση, στις οποίες είστε όλοι καλεσμένοι. Η ενεργοποίηση καθενός από εμάς κι ο συντονισμός όλων μας , στη βάση κοινών αρχών κι αξιών και προς την επίτευξη συλλογικών στόχων, αποτελεί το κρίσιμο διακύβευμα των ημερών … Γι’ αυτό μην αμελείτε. Η συμμετοχή σας είναι αναγκαία για να σηκώσουμε μαζί τον Κόσμο μας Ψηλά!!!

Αρχαία Κόρινθος, 28 Απριλίου 1965. ©Charles W. Cushman Πηγή: www.lifo.gr

Την Κυριακή, 26/8/2018, στις 19.00, θα συναντηθούμε στην είσοδο της καφετέριας (ΜΠΑΤΗΣ), που βρίσκεται λίγο πριν την είσοδο στο κάστρο του Ακροκορίνθου (οδηγίες εδώ), για έναν ακόμη φιλοσοφικό περίπατο με καταπληκτική θέα, με θέμα συζήτησης <<Ο έρωτας είναι τυφλός: Παλιά γνώση με σύγχρονες αποδείξεις>>.

Τη συγκεκριμένη ώρα το κάστρο θα είναι κλειστό, αλλά λόγω της Αυγουστιάτικης πανσελήνου ο αρχαιολογικός χώρος θα είναι ανοικτός μέχρι τα μεσάνυχτα με ελεύθερη είσοδο , ενώ θα γίνει και συναυλία του Νίκου Ξυδάκη. Είμαστε βέβαιοι ότι ο τόπος, το θέμα και οι άνθρωποι, θα κάνουν και αυτήν τη συνάντησή μας μοναδική εμπειρία!
Εισηγητής ο δρ. Δημήτριος Γκέλης.

Για μία πρόγευση επί του θέματος ΕΔΩ!
Θα επακολουθήσει συζήτηση με θέμα ασφαλώς περί έρωτος … στη ζωή μας, στη φύση και στον Κόσμο!

ErosLove-1

ΓΚΕΛΗΣ

cv1

Η συμμετοχή στους φιλοσοφικούς μας περιπάτους και τις εκδηλώσεις μας εν γένει είναι κάτι πολύ περισσότερο από μία ευχάριστη βόλτα ή συνάντηση. Είναι μέσο ψυχ-αγωγίας, με τη γνήσια έννοια του όρου. Όλοι φεύγουμε πλουσιότεροι κι αποφασισμένοι να

Συνέχεια